Školní jídelna Ústí nad Orlicí, Smetanova 43

se sídlem Smetanova 43,562 01 Ústí nad Orlicí

Provozní řád školní jídelny

 

Školní  jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,  školský zákon, dále vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, při činnostech epidemiologicky závažných, zákonem č. 258/2000 Sb.,  o  veřejném   zdraví  a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.
 1. Zařazování žáků a studentů do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku, dle § 24 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Ceny stravného:

Obědy

žáci   6 – 10 let                       22,- Kč

žáci 11 – 15 let                       24,- Kč

studenti 15 a více let          26,- Kč

veřejnost                                    69,- Kč s DPH 15%

 1. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.
 1. Žáci a studenti mají právo denně odebrat jeden oběd. Oběd se vydává na kartu nebo čip. Pokud strávník zapomene kartu nebo čip k vyzvednutí stravy je mu vystavena náhradní stravenka za poplatek 5,- Kč. Tento poplatek bude účtován jako zisk organizace. Bude převáděn 1x za čtvrt roku z depozitního účtu u FIO 2301190054/2010 na hlavní účet v KB 3437611/0100 Žák nebo student, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další dny nemoci se musí odhlásit nebo uhradit plnou cenu oběda.
 1. Objednání stravy je možné buď na internetu den předem do 13,00 hod, na objednávkovém terminálu v jídelně nebo telefonicky na čísle 736 503 583. Strava musí být objednána nejdéle do 14,00 hod. předešlého pracovního dne. V naléhavých případech jako je nemoc apod., je možné se telefonicky dohodnout do 7 hod. ráno na odhlášce či přihlášce stravy. Přístupová hesla k objednávkám přes internet obdržíte v kanceláři šj. Neodebrané obědy propadají. Výpis odebrané a neodebrané stravy je dostupný na internetu.
 1. Jídelní lístek je zadáván s časovým předstihem, aby si strávníci mohli včas objednávat na objednávkovém terminále i na internetových stránkách: sjuo.cz – zařízení 3014, heslo a uživatel je rodné číslo bez lomítka.
 1. Strávník před zahájením stravování předloží v kanceláři jídelny přihlášku ke stravování, zakoupí kartu v hodnotě 35,- Kč nebo čip v hodnotě 115,- Kč jež slouží k vyzvednutí stravy, přeobjednání nebo k odhlášení stravy. Zakoupením karty nebo čipu se strávník přihlašuje na celé období studia. Pokud z jakéhokoliv důvodu chce ukončit stravování /přerušení studia, stěhování, ukončení studia dříve a jiné důvody/ musí vše včas nahlásit v kanceláři školní jídelny, aby se účet zablokoval. V případě ztráty nebo znehodnocení si neprodleně zakoupí novou kartu, nebo čip. Elektronický čip je možno vykoupit zpět, není-li mechanicky poškozen a zároveň za předpokladu, že se již strávník nebude ve školní jídelně stravovat.
 1. Způsoby platby stravného:
 • Bezhotovostně formou trvalého příkazu na účet školní jídelny 2301190054/2010, variabilní symbol je rodné číslo strávníka. Platby je nutné zadat k 25. dni předešlého měsíce, aby byla včas připsána na účet strávníka.
 • vložení finanční hotovosti u pokladního okénka ve školní jídelně je od 25. dne předešlého měsíce na měsíc příští.
 • Žáci 1-9 platí hodnotu potravin, dle kalkulace jednoho oběda. Studenti platí hodnotu potravin dle kalkulace a škola platí věcnou režii. Pracovníci škol platí oběd jako cizí strávníci

V případě nedostatečné hotovosti na účtu strávníka nelze oběd objednat.

 1. Strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel pro žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole za úplatu. Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci v jídelně.

Strávník, který nemá objednanou stravu se nesmí zdržovat v prostorách jídelny.

 

Doprovod strávníka může čekat před jídelnou.

 1. Přeplatky se automaticky vrací v červenci po uzávěrce hromadným příkazem na účet strávníka, pokud je částka větší než 100,- Kč. Po ukončení stravování je každý strávník povinen účet zrušit. Žákům a studentům přeplatky v hotovosti nevydáváme.

 

 1. Výdejní doba je:

Oběd

pondělí – pátek           10.45 – 11.00 hod.                 jídlo do jídlonosičů

Obědy jsou vydávány pouze do čistých jídlonosičů. Do skleněných nádob stravu nevydáváme. Oběd má být spotřebován do 4 hod po naplnění.

11– 14.00 hod.                       běžný výdej

 1. Hmotnost porce masa v syrovém stavu

Obědy:

žáci   6 – 10 let                                   70 gr

žáci 11 – 14 let                                  80 gr

studenti 15 let a více let            100 gr

veřejnost                                            100 gr

 1. V době školních prázdnin je zkrácena doba výdeje obědů od 11,45 do 12.30 hodin. Vaříme první 3 týdny v červenci a poslední týden v srpnu. Pokud se ke stravování o letních prázdninách nepřihlásí minimálně 50 strávníků jídelna nebude v provozu. Pro takto malý počet je otevření jídelny nehospodárné.
 1. Dozory po dobu výdeje jsou zajištěny zaměstnancem školní jídelny. Dozor ve školní jídelně je sjednaný na dohodu, na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů – strávníků při poskytování školního stravování. Dozor školní jídelny má právo napomenout strávníky šj. v případě jejich nevhodného chování, popř. může doporučit ředitelce šj, aby danou situaci projednala s vyučujícím nebo ředitelem školy. V nejkrajnějším případě může být strávník vyloučen ze stravování.
 1. Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a v přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu, nosit kartu a čip stále u sebe a na požádání zaměstnanců jídelny jej během přítomnosti v prostorách jídelny předložit.
 1. K odkládání kabátů, aktovek a batohů je určena šatna před vstupem do jídelny. Jídelna neručí strávníkům za cennosti odložené v prostorách šatny a jídelny. Veškeré tyto věci musí mít strávník přímo u sebe. Prostor šatny je monitorován kamerou.
 1. Je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná domácí zvířata a kouřit.

Do jídelny je zakázáno vjíždět na kolečkových bruslích, koloběžkách a s kočárky.

 1. Zaměstnanci šj a strávníci budou dbát na to, aby při poskytování školního stravování nedocházelo k diskriminačním projevům a sociálně patologickým jevům.
 1. Výdej stravy do skleněných nádob je zakázán.
 1. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru nebo ředitelce v kanceláři ŠJ.
 1. Provozní řád je umístěn na nástěnce v jídelně, na webových stránkách školní jídelny sjuo.cz/provozni-rad-skolni-jidelny a v kanceláři školní jídelny.
 1. Školní jídelna je samostatný právní subjekt, proto veškeré připomínky a námitky je třeba neprodleně řešit s ředitelkou školní jídelny nebo s hlavní kuchařkou.
 1. Účinnost provozního řádu je 1.4 2019

V Ústí nad Orlicí dne 26.3. 2019

Naďa Stránská, ředitelka šj

Přihláška ke stravování.docx (20 kB)
Přihláška ke stravování.pdf (276 kB)
——————————————–
Provozní řád.docx (19 kB)
Provozní řád.pdf (282 kB)
——————————————–
GDPR.docx (15 kB)
GDPR.pdf (105 kB)